امام موسی صدر

دو ماه پایانی سال جاری، ایامِ امام موسی صدر بود. اواخر بهمن و اوائل اســفند دو اتفاق باعث شد که بار دیگر این چهره بی‌بدیل عالم اسـلام در کانون توجهات قرار گیرد.

یک اتفــاق هتاکیِ عنصری معلوم‌الحال بود علیه امام موســی صدر؛ رویداد دیگر اما رونمایی از کتابی ۱۲ جلدی و مرجع بود که به اقدامات و اندیشه‌های امام موسی صدر می‌پرداخت.

این اتفاقات باعث شد تا در پروندهای جمع و جور، ابتدا روایتی تفصیلی و تحلیلی داشته باشیم از پروژه فکری و اجتماعی امام موســی صدر در لبنان. سپس در تحلیلی گذرا بر هتاکی اخیر علیه ایشان نگاهی بیاندازیم. و آنگاه بر اتفاق خوبِ انتشــار مجموعه گام به گام با امام متمرکز شویم. دست آخر هم در مطلبی مختصر نشان دهیم چگونه می‌توان برای فهم و حل مســائل اکنونی جامعه‌مان، به امام صــدر رجوع کنیم و ظرفیت‌های پروژه فکری او را برای درک و بسط چارچوب نظری به کار ببریم.