درباره رسائل

نشریات متنوعی در حوزه و یا توسط حوزویان منتشر می‌شود. مجله رسائل، بنا دارد از زاویه دید حوزویان به موضوعات مختلف بنگرد.

موضوعاتی که در اجتماع، فرهنگ و سیاست، سپهر عمومی را درگیر کرده است و نیاز به واکاوی، واشکافی و بررسی و تحلیل دارند.

از این جهت، سویه‌ی رسائل، بررسی این مسائل از دید حوزویان است.

بنای نگاه، معارف و داشته‌های فقهی و فلسفی‌ست که طی سال‌ها انباشت شده و اکنون در قالب نظام‌های مختلف در قالب حاکمیتی دینی محقق شده‌اند.

رسائل در ابتدای راه است و بنا دارد، الگوی برای نگاشت و تحلیل را به مخاطبان خود، که از قشرهای مختلف هستند، ارائه دهد.

رسائل با همکاری این افراد منتشر می‌شود:

مدیر مسئول: محمدمهدی محققی

سردبیر: مسعود معینی‌پور

دبیر تحریریه: محمد منتظری

هیأت تحریریه: علی‌رضا استادیان، سیدروح‌الله سیدی، سیدروح‌الله دعایی، محمدصادق منتظری، محمدرضا هدایتی، مجتبی نامخواه،

احمد اولیائی، محمدرضا فلاح، محمد حقی و علی‌رضا ملااحمدی

مدیر اجرایی: سیدروح‌الله دعایی