• فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png.
    تعداد مجاز: 2 فایل
    حجم مجاز برای هر فایل: 2 مگابایت
    پسوندهای مجاز: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png